Istorijat

Nešto o nama i našim prvim danima u Sremskoj Mitrovici

Stojan Mitrovi?

25. 02. 2009.

tn_stojan1tifPrva adresa crkve Baptisti?ka Crkvena Opština (B.C.O.) „Eben-Ezer“ Sremska Mitrovica je bila Ive Lole Ribara 74. To je bilo zvani?no kada smo kupili zgradu 27. 09. 1968. g. Ugovor je bio overen 15. 10. 1968. g. Ranije smo imali tri iznajmljena lokala koje smo morali da menjamo brzo jer sotoni nije bilo milo da se tu propoveda Evan?elje.

Prvo želim da opišem kako je to sve po?elo prema mome saznanju od što sam ja ?uo od brata Tomice Dobutovi? i sestre Marije Dobutovi?.

Oni su došli u Sremsku Mitrovicu sa svoje dvoje dece Rudi i Estera krajem 1960. g., a zapo?eli su rad 1962. g. Prvi koji su se zainteresovali za Evan?elje bili su mladi vojnici koji su tu služili vojni rok. Prvi je bio brat Simo Ralevi? iz Pe?i sa Kosova. On je se obratio u Sloveniji preko Momira Gruiji?a kao vojnik i kada mu je vojna služba preba?ena u Sremsku Mitrovicu, Momir ga je uputio da potraži Tomicu Dobutovi?. U Sremskoj Mitrovici Simo Ralevi? svedo?i Mišku Horvateku, a Miško dovodi Dragu Zagor?ak iz Osjeka. ?uo sam da je bio i jedan Branko iz Knina ali ja neznam ništa o njemu.

visnica

Brat Tomica Dobutovi?, sestra Marija, Rudi i Estera u ulici Filipa Višnji?a 1960. g. kratko nakon doseljenja u Sremsku Mitrovicu

family1_550x361

Brat Tomica i porodica 1962. g.

Svi oni nakon otsluženja vojnog roka otišli su u svoj rodni kraj. Tamo su po?eli da svedo?e ali to je išlo teško i ?esto su zvali brata Tomicu u pomo?. Brat Tomica je se uvek odazvao i pomogo i preko svoji materijalni i fizi?ki mogu?nosti jer je brat Tomica bio slabog zdravstvenog stanja. Brat Tomica im preporu?uje da idu u Biblijsku Školu u Novom Sadu tako da se malo više upoznaju sa Biblijskom naukom i tako da se onda lakše bore sa problemima na terenu. Oni su poslušali i brat Simo sa suprugom Maricom odlazi u Novi Sad u Teološku Školu, a kasnije i brat Miško. I tako su postali vrlo uspešni misijski radnici. Brat Simo otvara crkvu u Pe?i i po?inje da štampa duhovne knjige i deli po Kosovu i Srbima i Albancima i svima drugima koji su tamo živeli. Tu se obra?a Simin brat ?edo Ralevi? koji danas radi kao pastor u Nišu. Pa i Dragiša Armuš koji je sada pastor u Vrnja?koj Banji. Brat Miško Horvatek odlazi u Be? sa suprugom Mirom i njihovih ?etvoro dece: Momir, Sanja, Tanja, i Elizabeta. Brat Miško nastavlja teološke studije u S.A.D. i doktorira. Danas je on Direktor Teološke Akademije u Krapini, HR. Vojnici odlaze a brat Tomica po?inje opet iz po?etka.

family2_550x373

Brat Tomica, sestra Marija, Rudi, Estera, brat Simo Ralevi? i sestra Mira (Klju?ovski) 21. 10. 1962. g.

family3_550x394

Brat Tomica sa porodicom, brat Simo Ralevi? nakon svršetka vojnog roka, i brat Miško Horvatek pred Novu Godinu 1963. - 1964. g.

Gde se to dogodilo

Brat Tomica i sestra Marija kupuju deo jednog starog objekta i adaptiraju ga za stan i posve?uju ga za Gospoda. To je bilo na Trg Bratstva i Jedinstva u Sremskoj Mitrovici. 45 godina kasnije ta zgrada se sada ruši, a seme koje je tu posejano ne?e uvenuti nego ?e doneti rod u svoje vreme.

pre-i-sada_550x311

Stan Tomice Dobutovi? u ulici Trg Bratstva i Jedinstva br. 16: pre i kako izgleda sada

Formira se druga grupa mladih vernika

Sremska Mitrovica postaje industrijski grad i otvara se fabrika papira „Matroz“. Tu dolaze mladi da traže zaposlenje. I ja, Stojan Mitrovi?, došao sam sa još dva drugara 29. 06. 1965. g. Pitali smo za zaposlenje šefa Vladu Konstantinovi? koji je u to vreme bio i Narodni Poslanik. On nam re?e podnesite molbu pa ?emo mi to za jedan mesec razmatrati pa ?emo vas obavestiti. Hvala vam šefe ali mi nemamo od ?ega živeti mesec dana. Mi moramo i?i dalje tražiti posao. Onda on re?e ako je tako do?ite sutra na posao. Hvala Bogu to je bila njegova milost za nas. Sutradan po?injem da radim. Za vreme pauze za doru?ak vidim jednog kolegu kako ?ita neku crnu knjigu. Ja ga pitam izvinite a kakva je to knjiga? On re?e da je to Biblija. A gde se to može nabaviti to bi ja želeo imati. Vide?u dali ima moj prijatelj pa ?u ti sutra doneti ako ima. Mislio sam možda i ne?e ali sutradan dolazi brat Simo i kaže evo našo sam jednu kod brata Tomice. Pitam koliko košta. 10 din. Ako nemaš plati?u ja. Reko ja sada nemam ali ?im dobijem akontaciju plati?u. I tako je i bilo. Prvi novac koji sam zaradio tu dao sam za BIBLIJU. Hvala Bogu za to nikad se nisam pokajo. Bila je to naj bolja investicija u mom životu. Simo mi kaže kako treba ?itati Bibliju, upoznaje me sa bratom Tomicom, i ja se pridružujem molitvenoj grupi koju su brat Tomica i sestra Marija okupljali u svom domu.

I tako nas brat Tomica poziva na evangelizaciju u Cernu gde je on trebao da propoveda. I tada sam se ja obratio. Bilo je to 18. 07. 1965. g. Tekst je bio iz Otkrivenja 3:20 Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko ?uje glas moj u?i?u k njemu i ve?erati sa njim i on samnom. Tada sam i ja ?uo Božji Glas i otvorio svoje srce za Gospoda Isusa i prihvatio ga kao svog Spasitelja. Dobio sam Božanski mir i radost u srcu. Poha?ao sam zajednicu dok je se formirala grupa nanovo ro?eni. Bilo nas je ?etvoro: Stojan, Mira, Fehim, i Vlado. Brat Josip Ma?ar nas je krstio u Novom Sadu u decembru 1965. g.

stojanovo-krstenje_550x415

Krštenje u Novom Sadu, 1965. g. U gornjem redu je Mira. Gore na desnoj strani je Stojan, pa na levo Miško, Marija, Danijel U dolnjem redu sa desne strane pa na levo je Vlado (“Lacika”), Josip Ma?ar, Fehim, Tomica

druga-grupa_504x404

1967. g. neki od druge grupe mladih vernika: u gornjem redu su Stojan, Tomica, Andrija Klju?ik, Mira, Marija. Izme?u Mire i Marije je Jelica. U doljnjem redu su Dragiša, Slavica.

Gde smo se okupljali

Prva iznajmljena prostorija bila je kod Poljostroja. Ta prostorija je bila bivša kafana. Ubrzo dobijamo otkaz i selimo se na železni?ku stanicu kod Bogi?a. Tu smo opet morali da se selimo u Jaliju kod Cvike i Cvije. Tamo se obratila sestra Milena Joki? i Seka i Slobodan Jankovi?. Brat Dragiša i Jelica su obra?eni pre dok smo bili na stanici. On nam je napravio novu propovedaonicu sa njegovim sestri?em bratom Draganom. Ja i moj otac smo je dovukli peške na ru?nim kolicima iz Jalije u crkvu. To su bila Tomicina kolica sa to?kovima od bicikla. Sala je imala pod od dasaka premazane starim motornim uljem. Tu smo se mi sastajali i molili Gospodu za blagoslov. Nismo imali orguljaša pa je Bog nama poklonio brata Duška Jovanovi? koji je se preselio iz Rume u Mitrovicu. Radio je u muzi?koj školi gde je predavao klavir. Brat Tomica je sviro usnu harmoniku, sestra Marija harmoniku, a Miško gitaru. Bilo je divno.

Bilo je tu i drugi koji su došli zbog posla u Sremsku Mitrovicu a bili su ve? verni, kao što je bio brat Klju?ik Andrija sa suprugom i ?erkom Katicom. Brat ?uga Danijel radio je u pekari i poha?ao našu skupštinu kada je mogo, pošto je radio u smenama pa nije mu bilo mogu?e da bude redovno prisutan. Sestra Anka Trpko se udala u Sremskoj Mitrovici za Nikolu Pan?i?. Oboje su umrli i ostala im je ?er Lidija i unuka Sanja. One su oboje krštene. Pa tu je bijo i brat Danijel Berlan?i? koji je se oženio i otišao iz Mitrovice. Tako?er tu se priklu?ila zajednici sestra Janja Dobutovi? kao i brat Mijo Kneži?, moj tast iz Siska. Oženio se tu sa Ružanom Lop?ok u Sremskoj Mitrovici. Tako?er tu je bio i brat ?uro Boži?. On je bio divan brat od koga smo mogli dobit puno dobri saveta. Onda Ivan Kremer i mnogi drugi od koji nas je sada ostalo samo 7 u Sremskoj Mitrovici a mnogi su ve? i kod Gospoda.

Tako1968. g. u oktobru kupujemo zgradu i adaptiramo je i otvaramo novi molitveni dom. Brat Tomica je bio prvi propovednik Baptisti?ke Crkve u Sremskoj Mitrovici i organizator svog tog posla koji nije bio lak.

early-service_550x439

9. 03. 1969. g. zvani?no otvorenje našeg molitvenog doma u Ive Lole Ribara 74 Brat Tomica Dobutovi? propoveda a pored njega je Miško Horvatek. Propovedaonica je koju su brat Dragiša i njegov sestri? Dragan napravili.

Nije bilo razumevanja ni podrške za taj rad ni od Saveza ni od ?lanova koji su bili mladi i neiskusni. Pa su više pravili štetu nego koristi što je bilo od nji. Neki su i obiveni u ?izme i cipele ulazili u stan brata i sestre Dobutovi? da ispitaju dokle njihovo strpljenje ide. Dali se oni mogu naljutiti kao Hriš?ani. Ali oni su bili strpljivi i uvek nas ?astili sa medom.

Ali ekonomska kriza je uticala da je brat Tomica morao oti?i u inostranstvo u S.A.D. Se?am se bilo je krštenje 9. 03. 1969. g. I posle tog je upbzo brat Tomica sa porodicom otišo. Bili smo kao ovce bez PASTIRA. Tada je preuzeo brat Miško i sestra Mira. Radili su 4 godina. I oni su otišli u Be? na novu misijsku dužnost. Onda su nas pose?ivala bra?a studenti iz Novog Sada, i bra?a iz Erdevika i Šida. Ali to je bilo samo jednom nedeljno a potrebe su bile sve ve?e. Tako da sam odlu?io da se više angažujem na delu Gospodnjem.

Bio sam ordiniran za ?akona da bi mogo deliti Ve?eru Gospodnju u Sremskoj Mitrovici i okolnim mestima rasejanim ?lanovima. Po?eo sam studirati u Novom Sadu vanredno uz posao koji sam imao privatnu radnju. Nije bilo lako. Onda sam se upisao u Teološki Fakultet u Zagrebu Matija Vla?i? Ilirik. I tako da sam 1982. g. po?eo raditi kao puno vremeni misijski radnik Bapristi?ke Crkve u Sremskoj Mitrovici.

punovremenski-rad_550x450

U po?etku puno vremenog misijskog rada: Stojan i Slavica Mitrovi?

Crkva je postepeno rasla. Stara sala je bila pretesna pa smo 1993. g. održali službu na dvorištu sa novokrštenim kandidatima. Bilo ih je 33 duše. Preuredio sam moju radijonicu u salu za Bogosluženje, napravio krstionicu i krštavali smo nekoliko ve?ih grupa koje nebi izražavao brojevima no stavi?u na veb sajt pa koga interesuje neka broji koliko ima kršteni u Sremskoj Mitrovici. Neki se hvale kolime neki konjim a mi Imenom Boga NAŠEGA.

crkva-raste_550x389

Crkva je postepeno rasla

Ko su oni u belim haljinama? To su oni koji do?oše iz velike nevolje.

Ovo je kratak pregled historijskog razvitka Baptisti?ke Crkve u Sremskoj Mitrovici po se?anju Pastora Stojana Mitrovi?.

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.